Make your own free website on Tripod.com

םיגשיהו תוצובק
ביבא לת יבכמ BALL

תרגובה הצובקב תונוע 17 *
תופילאב תויכז 3 *
הנידמה עיבגב תויכז 4 *
וטוטה עיבגב תויכז 2 *
יבכמ לש םירעשה ישבוכ ןיב ישילש םוקמ)הגיל ירעש 113**
םירעש 121 םע קבט ינב קר וינפלו םינמזה לכב**
.םירעש 134 םע ידגאה רזלג עיישו **
.םישוביכ 2 םהבו הפוריא עיבגב תועפוה18 *

הנבי יבכמ BALL

84/85 - תחא םיקחשמ תנוע *
וטוטה עיבגב היכז *
הגיל ירעש 11 *

הינתנ יבכמ BALL

89/90 - תחא םיקחשמ תנוע *
.הגילב םישוביכ 3 *

םירענ - לארשי תרחבנBALL
לארשי לש רעונה תרחבנBALL
21 ליג דע לארשי תרחבנBALL


לארשי תרחבנ BALL

םיימואלניב םיקחשמב תועפוה 32 *
םירעש 5 *
- תונומת -- םילודג םיעגרו םיקחשמ - - ?ש תעדיה - - ןויד תצובק - - ואדיוו -

MACABY