Make your own free website on Tripod.com
MACABY MACABY

םילודג םיעגרו םיקחשמ
תימואלה הגילב ןושאר קחשמ

"דליפמולב" ןוידטציאב השבלה רדח םוקמה ,1981 הנשה
,הדוהי ינב לומ קחשל תדמוע א"ת יבכמ
,חתופה בכרהב ילא לש ומש תא אירקמ ןמדנוג ןמאמה
.ובילמ חכשי אלש עגר והז ,םעופ בלב שרגמל הלוע ילא

ןושאר רעש
הינתנב שרגמב 83\82 םיקחשמה תנועב
.הינתנ יבכמ לומ א"ת יבכמ הדדומתה
.ץרפ יקיו לש הריסממ תימואלה הגילב הרוכב רעש שבוכ ילא

הנידמה עיבג רמגב הכראהב רעש
םיפוצ ףלא םישולשמ הלעמל ןג תמר ןוידטציאב ,1987 הנשה
.םיפלא תואמ םיזוח היזיבלטה רודישבו
.(סקירד ילא שבכ םירעשהמ דחא תא) 2:2 תוקד םיעשת םותב האצותה
.ןורתי רעש ילמרא יהז שבוכ הכראהב תוקד המכ רחאל
,ומויסל ברקתמ קחשמהו הכראה תוקד תופלוחש לככ
.הפיח יבכמ היהת עיבגב הכוזהש םיפוצה םישח
.ילא בשח ךכ אל
רבעל סיירק יח י"ע חגננ הפיח רעש ןוויכל הבגוהש רודכ
רעשל ובג םע היהש ילאו הפיח לש שמחה תבחר
ןר יבא רעושה לש תורוקה ירוביח ןיבל תרפסמ טעב
.(תרניכב ץורמ תריס תעיגפמ יגרטה ותומ בקע השמומ אלש החטבה היהש רעוש)
.11 תוטיעבב ערכוה וקיתב םייתסהש קחשמה
- התיה הנידמה עיבג תכוז
!!!!ביבא לת יבכמ

ביבא לת יברדב םירעש ינש
.הפל הפמ אלמ היה "דליפמולב" ןוידטציא 91\92 תנוע
0 : 2 הכילומ ענכשמ קחשמ תנגפה ךות ביבא לת יבכמ
"םחה לזרבב תוכהל" טילחה טנרג םהרבא ןמאמהשכ
.קחשמב בלתשהלו םיפילחמה לספסמ ילאל אורקלו
טמשש רודכ לע טלתשה ילאו תוקד רפסמ קר ופלח
.הובגה תשרל רודכה תא בלה לכמ טעבו א"ת לעופה רעושה

רודכה עיגמ בוש החמשמ םיללותשמ יבכמ ידהוא דועב
תיוזמ הטיעבו לאמשמ הצירפ .סקירד ילא ילגרל
םיגהונ "םיפורשה" ויה וב םוקמה הז) 11 רעש.לעופה רעשל השק
האצותה חכונ סרקו טעמכ ("דליפמולב"ב תבשל
.םיחצנמ די תפנהב רדגה לע ספיטש ילא חכונו תענכשמה

הפוריא עיבגב ץוח רעש
עיבג תרגסמב ביבא לת יבכמ הדדומתה 95 - 96 תנועב
."ה'צחברנפ" היכרות תפולא לומ תופולאל הפוריא
0:1 האצותב תיכרותה הצובקה הכילוה קחשמה םותל ךומס
.ותומכ ןיאמ בושח ןויווש רעש שבוכו ץרופ ילא

תופילא הוושש רעש
ץוח קחשמל תאצוי יבכמ 95/96 תנוע
.רזעילא תירק ןוידטציאב הפיח יבכמ לומ עירכמ
.שרגמב תיטננימודה הצובקה איה הפיח יבכמ
תודדובה תופקתהה תחאב םייתשו םישימחה הקדב
תא חלוש לאמש לגרבו קמוע רודכל ילא חלשינ
'ץיבודיוד רינ לש ורעש לש תילאמשה הניפל רודכה
תפקה תא תכרוע א"ת יבכמו תופילא הוושש רעש
רזעילאש ילמיס המכ) רזעילא תירק שרגמב תופילאה
.(תופילא רעש םש אקווד שבוכ ונלש
- תונומת - - ?ש תעדיה -- ןויד תצובק -- םיגשיהו תוצובק -- ואדיוו -

MACABY