MACABY MACABY
LOGO ELI DRIX

BALL
?..ש תעדיה


BALL
םיקחשמ
םילודג םיעגרוBALL
םירושיק
BALL
- תוצובק -
- םיגשיהו -


BALL
תונומתBALL
ואדיוו


ןויד תצובק
סקירד ילא לש

STAR


13.10.64 :הדיל ךיראת
ץולח :הדמע
7 :רפסמ
'מ 1.87 :הבוג
ג"ק 86 :לקשמ
הינתנ יבכמ,הנבי יבכמ :תופסונ תוצובק

תוגרדמה הלעמב סקירד ילא ספיט ,ךרעל 20:00 העשב 2.2.99 ישילש םויב
ינקחש רוט שארב ןג תמר ןוידטציא לש"תואישנה את"ל תוכילומש
רחאל א"ת יבכמ התכז וב וטוטה עיבג תא וידיל לבקל תנמ לע ביבא לת יבכמ
ןטפקכ דקפתמש ינמינ יבא .הכראה רחאל 1:2 האצותב םילשורי ר"תיב תא החצינש
ינש תא שבכש רחאל קחשמה רוביג היהו הנועה תליחתב עצפינ ילאש זאמ הצובקה
.עיבגה תא לבקל תוכזה תא ול ןתנ ,רידנ ןוגריפבו סקירדל הנפ םירעשה

ומכ םילמס תלשוש ךישממ .למס תרמא סקירד ילא תרמא ביבא לת יבכמב
11 ליגב עיגה קרב ינבב לדגש דליכ.ןהכ יבאו לגיפש ארויג ,רזלג עייש
,ןורשיכ לש תוצוצינ הליג דליהש רחאמש טילחה ,וסנופלא ויבא .ןודעומל
לודג יכה ןודעומב זא לודג ןודעומב םאו לודג ןודעומב קרו ךא ותוא םושרל
!!! ביבא לת יבכמ -

16 ליגבו לארשי לש תוריעצה תורחבנ ידמל ותוא האיבה הרטמ ץולחכ ונורשיכ
ןמדנורג בקעי ןמיא התוא תרגובה הצובקב ולש הרוכבה תעפוה תא ךרע
לש קתוה תא שיחמהל תנמ לע.0:0 האצותב םייתסהש הדוהי ינב לומ קחשמב
ומכ םינקחש יבכמ ידמב וקחיש הפוקת התואבש ןייצל ןתינ הצובקב ילא
תיברמו רציווש קישומו זוע ןורי ,ימלשורי יבא ,ץרפ יקיו ,ולב וקימ
.םידליה ןגב םיטוטאז זא ויה הצובקב םויה םיקחשמש םינקחשהמ
ימלב םיטעמ םינש ךשמב .שארה קחשמב דחוימב טלוב סקירד ילא
(תימואלה הגילב קר קחיש הרירקה לכ ךרואל ילאו) תימואלה הגילה
האמ לעמ עיקבה ילא .הבוג ירודכב ילא םע תודדומתה "םולשב רובעל" וחילצהש
בתכ םעפ איבהש רבד ,שארב ועקבוה םהמ שילש ינשכו א"ת יבכמ ידמב םירעש
אוה, 7 רפסמ תא תנייפאמש תפסונ הנוכת."רולדגמה" יוניכב ותונכל טרופס
ןייצל רתומל .הצובקל וירבח יפלכ הלגמ אוהש (םזגומה םימעפל)ןוגריפה
םלואו הצובקל וירבח ברקב הצרעהל אשומ תויהל ותוישיא בקע הכוז ילאש
.ותוניגהו ותוישיא תא םיצירעמ םה םג דדומתה םתיא תוצובק לש םינקחשה בור
סיטרכל הכז ויתובקיעבש ימעפ דח עוריא דבלמש תפומל יאטרופס וניה ילא
הריירקה ךשמב לביקש םיבוהצ םיסיטרכה תאש ירה שרגמהמ קחרוהו םודא
םיסיטרכ ,הבוגה ירודכב וחצנל וחילצהש םימלבה לש םהיתועבצאב רופסל ןתינ
החמיש תנגפה ךות רדגה לע סופיט תובקיעב קר ויה ,ופנוה םאבש םיבוהצ
.טרפב יבכמ ידהואו ללכב לגרודכה ידהוא י"ע ץרענ ילא.שבכינש רעש תובקיעב

םתו תוביריה תוצובקה ידהוא י"ע תואושתב ילא לבקתמ לגרודכה ישרגמ תיברמב
תחצונמ תדרוי יבכמ םהבש םיקחשמב םגש רחאמ תאזו םשפנ אונש היהש ןדיעה
םהידי תא ץוחלל תנמ לע ביריה ינקחש רבעל דעוצ ילא הארינ ,דימת לבא, דימת
ידהוא לש םהיניעמ םלענ אל הארנכ רבדהו םנוחצינ לע םתוא ךרבלו
.ידכב אלו יבכמ לש יתיבה שרגמב ילא הכוז ןוגריפ אישל.תוביריה תוצובקה
.הרטמב תוקבדב ונממ םיריעצ םג אמגוד הווהמש ילא הז קחשמ לכב
(םינמאמה לש "ידוסה קשנה" הווהמ אוה םינש) לספסהמ הלוע אוהש םיקחשמב
ינפמ ןומיאה ידגיב תא טשופ אוהש ההזמ להקהש עגרב תואושתל ילא הכוז
,הצובקה יכרעמ לכ לע עיפשמ רבדה שרגמב ילאש עגרבש הדבועל םיעדומ םהש
קיתו ןקחשכ העשב עיקשהל אל"זיעי" וביבסש םיריעצה םינקחשה ןיבמ ימ יכ
."ףרטאב" ץרו הלוע ותומכש

םישרגימב ותוא וארי תובר םינש דוע םלואו הריירקה יהלשב יוצמ סקירד ילא
הלאש קרו ןומיאב קוסעל דיתעב ןווכתמ אוה םינמאמ סרוק רגובכו רחאמ
ביבא לת יבכמ לש הקחשמ תא להניו שרגמה ידיצל דומעי "למסה"ש ןמז לש
!!!.ול חקי אל שיא ביבא לת יבכמ "למס" ראותה תא יכlogo drix


- תונומת -- םילודג םיעגרו םיקחשמ - - ?ש תעדיה - - ןויד תצובק -- םיגשיהו תוצובק -- ואדיוו -

- ראוד -

CREATED BY GILA